Julkaisut
 
 • Hanhivaara, Pirjo (2001) Että ne olis ihmisiä eikä opettajia. Kympin tyttöjen koulukuvia. Kasvatustieteen opintoihin sisältyvä pro-gradu  -tutkielma. Lapin yliopisto.
 • Hanhivaara, Pirjo & Pekkala, Leo (2004) Osallistavaa koulua kohti. Teoksessa TUHTI2004 Pohjoinen nuorisotyön, tutkimuksen ja hallinnon ulottuvuus. Nuorisotutkimusverkosto & Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan elektronisia julkaisuja 4, 50-58.
 • Hanhivaara, Pirjo (2006) Maailmaa syleilevä osallisuus - osallisuuden suhde kouluun. Nuorisotutkimus 3/2006, 29-38.
 • Hanhivaara, Pirjo (2006) Tarinoita osallisuushankkeen ja koulun arjen kohtaamisesta. Toimintatutkimus osallisuudesta ja koulun kehittämisestä. OSAKO osallistava koulu -hankkeen tutkimusraportti. Lapin lääninhallitus, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Peräpohjolan Opisto, Lapin yliopisto.
 • Hanhivaara, Pirjo (2009) Kasvatus nuorisotyössä - väistelyä ja väärinymmärrystä?

Nuorisotutkimus 1/2009, 61-65

 • Gretschel, Anu & Junttila-Vitikka, Pirjo & Nivala, Elina & Kiilakoski, Tomi & Tasanko, Pia (2011) Tilastollinen katsaus nuorten naisten ja miesten vaikutusmahdollisuuksiin kunnissa. Teoksessa: Pietiläinen, Marjut (toim.) Nuoret ja tasa-arvo. Helsinki: Tilastokeskus, 181-191.
 • Junttila-Vitikka, Pirjo & Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi (2012) Kunnallisen nuorisotyön osallisuusympäristöt. Teoksessa: Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi (toim.) Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Nuorisotutkimusseuran/ -verkoston julkaisuja 118. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 187-197.
 • Gellin, Maija & Herranen, Jatta & Junttila-Vitikka, Pirjo & Kiilakoski, Tomi & Koskinen, Sanna & Mäntylä, Niina & Niemi, Reetta & Nivala, Elina & Pohjola, Kirsi & Vesikansa, Sari (2012) Lapset ja nuoret subjekteina koulujärjestelmässä. Teoksessa: Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi (toim.) Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Nuorisotutkimusseuran/ -verkoston julkaisuja 118. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 95-147.
 • Gretschel, Anu & Laine, Sofia & Junttila-Vitikka, Pirjo (2013) Kuntalaisten kokemustieto liikuntapaikkojen laadun arvioinnissa. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:1, Nuorisotutkimusseuran/ -verkoston verkkojulkaisuja 60.
 • Junttila-Vitikka, Pirjo (julkaisematon käsikirjoitus 2013) Nuorten palvelujen kehittäminen Rovaniemellä. Esiselvitysraportti. Rovaniemen kaupunki.
 • Gretschel, Anu & Junttila-Vitikka, Pirjo (2014) Kokemuksia nuorten Suunta -ohjauksesta verkossa. ”Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin! Tässähän tuntee itsensä kuin toiseksi ihmiseksi!” Sitran selvityksiä 76. Helsinki: Sitra & Nuorisotutkimusseura/-verkosto.
 • Junttila-Vitikka, Pirjo & Ronkainen, Jussi (2015) Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä. Systeemi avaruudesta? Sitran selvityksiä 88. Helsinki: Sitra.
 • Gretschel, Anu & Junttila-Vitikka, Pirjo & Puuronen, Anne (2016) Suuntaviivoja nuorisotoimialan määrittelyyn ja arviointiin. Nuorisotutkimusseura/-verkosto.
 Sivut päivitetty 12.11.2014